3 września, 2020

Ubezpieczenie na życie. 10 najważniejszych kwestii

udostępnij

Każdy z nas kiedyś umrze, chociaż nie wiemy dokładnie kiedy. Wszyscy mamy zobowiązania finansowe, a żaden dług nie powinien nas przeżyć. Polisa ubezpieczeniowa na życie jest  jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie najbliższym środków finansowych w przypadku naszej śmierci. Poznaj dziesięć najważniejszych kwestii dotyczących ubezpieczenia na życie.

More...

#1 CO?

Z formalnego punktu widzenia jest to zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowa zapewniająca, że w zamian za regularnie opłacane składki, w razie śmierci ubezpieczonego określona kwota pieniędzy zostanie wypłacona osobom wskazanym w polisie (czyli uposażonym). Suma ubezpieczenia powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb ubezpieczonego, jego sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej.

#2 KTO?

Gdy posiadasz wystarczające oszczędności i masz pewność, że w razie Twojej śmierci rodzina jest zabezpieczona finansowo, prawdopodobnie nie potrzebujesz ubezpieczenia na życie. Tak samo jeśli nie jesteś osobą odpowiedzialną za kogoś finansowo np. współmałżonka, dzieci. W przeciwnym razie powinieneś rozważyć zakup polisy na życie. Co prawda środki z polisy nie zrekompensują nikomu straty emocjonalnej spowodowanej śmiercią kochanej osoby, ale pozwolą bliskim przynajmniej przez jakiś czas nie martwić się o kwestie finansowe.

#3 DLACZEGO?

Poznaj sześć najważniejszych powodów, dla których warto
wykupić ubezpieczenie na życie:

 1. Pieniądze z polisy pozwolą rodzinie utrzymać dotychczasowy poziom życia i dają czas na dostosowanie się do nowych warunków (optymalnie te pieniądze powinny wystarczyć na czas nie krótszy niż 2-3 lata).
 2. Zapewnia zabezpieczenie spłaty kredytów i uregulowania innych zobowiązań finansowych ubezpieczonego po jego śmierci.
 3. Zabezpiecza finansowo dzieci w przypadku śmierci jednego bądź obojga rodziców. Pieniądze zapewnią dzieciom odpowiednie warunki życia do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności oraz pozwolą na dalsze kształcenie.
 4. Zapewnia środki na opłacenie podatku spadkowego.
 5. Zabezpiecza finansowo spółkę w razie śmierci jednego ze wspólników.
 6. Umożliwia w przypadku śmierci szybkie przekazanie pieniędzy wskazanej osobie (niekoniecznie z najbliższej rodziny) z pominięciem postępowania spadkowego i bez konieczności spisania testamentu.

Zabezpieczenie siebie
oraz swoich najbliższych polisą na życie jest dowodem naszej odpowiedzialności
i dojrzałości!

#4  JAK, GDZIE, KIEDY?

Polisę na życie można samodzielnie wykupić po ukończeniu 18 roku życia, a przed ukończeniem wieku określonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe (zazwyczaj 65-70 lat). Dla osób niepełnoletnich polisę mogą wykupić rodzice.

Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym najlepiej podpisać po rozmowie z doradcą, który pomoże dokonać analizę potrzeb klienta i dostosuje zakres ubezpieczenia. Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym może się odbyć w dowolnym miejscu: w waszym domu, biurze agenta lub innym. Wcześniej takie spotkania odbywały się osobiście. Jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa pojawiła się możliwość spotkań online za pośrednictwem aplikacji internetowych. Każdorazowo jednak musi zostać dokonana weryfikacja tożsamości klienta. Po podjęciu przez klienta decyzji o wyborze ubezpieczyciela i zakresie polisy wypełniana jest ankieta dotycząca stanu zdrowia ubezpieczonego oraz wniosek. W oparciu o informacje przekazane przez klienta oraz oczywiście tabele statystyczne podejmowana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe decyzja w kwestii wystawienia (bądź nie) polisy. Polisa ubezpieczeniowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia, jest potwierdzeniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

#5 RODZAJE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE?

W zależności od przyjętego kryterium - ubezpieczenia na życie można podzielić na kilka grup:

 • Ubezpieczenie terminowe i bezterminowe.
 • Ubezpieczenie ochronne lub ochronno-inwestycyjne.
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie.
 • Ubezpieczenie indywidualne lub ubezpieczenie grupowe.
 • Ubezpieczenie rentowe.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na określony czas lub bezterminowo (pod warunkiem opłacenia składki). Omawiana umowa zawierająca jedynie świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego jest typową polisą ochronną. Jednak istnieją również polisy ochronno-inwestycyjne, które poprzez inwestowanie części składki w wybrane Ubezpieczeniowe Fundusze Inwestycyjne (UFK) dają możliwość budowania wartości polisy. Specyficznym typem ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie i  dożycie. Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę świadczenia pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia lub ukończenia określonego wieku (np. 65 lat). Klient według własnych potrzeb wskazuje proporcję podziału środków pomiędzy ochroną, a oszczędzaniem. Ubezpieczenie indywidualne wynika z umowy podpisanej przez konkretną osobę z towarzystwem ubezpieczeniowym na uzgodnionych indywidualnie warunkach. Ubezpieczenie grupowe można wykupić w miejscu pracy, o ile pracodawca umożliwia takie rozwiązanie. Z kolei osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która zastępuje im utracone wynagrodzenie, a w przypadku śmierci ubezpieczonego
żywiciela wypłaca się renty rodzinne.

#6 NA JAKĄ KWOTĘ SIĘ UBEZPIECZYĆ?

Jest kilka metodologii wyliczenia sumy ubezpieczenia na życie adekwatnej dla sytuacji danej osoby. Jedna z metod zakłada, że na sumę ubezpieczenia powinny składać się następujące czynniki:

 1. Kwota, która umożliwi pokrycie wszystkich finansowych zobowiązań ubezpieczonego (hipoteka i inne kredyty).
 2. Kwota, która pozwoli rodzinie ubezpieczonego utrzymać standard życia na dotychczasowym poziomie przez okres minimum 2 – 3 lat. Możesz przyjąć wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład:

 1. Masz kredyt hipoteczny na kwotę 200.000 zł, okres do spłaty wynosi 15 lat.
 2. Miesięcznie zarabiasz 4.000 zł, co w okresie 2 lat daje kwotę 96.000 zł (w okresie 3 lat jest to kwota 144.000 zł).

Razem daje to optymalną wartość ubezpieczenia 296.000 zł (na taką minimalną kwotę powinnaś się ubezpieczyć). Jeśli chciałbyś zapewnić swojej rodzinie niezmieniony poziom życia przez okres 3 lat to suma ubezpieczenia musiałaby wynieść nie mniej niż 344.000 zł. A jeśli wiesz, że będziesz spłacać kredyt jeszcze przez co najmniej 15 lat, to Twoja polisa powinna trwać przynajmniej tyle lat.

#7 ILE POWINNA WYNOSIĆ MIESIĘCZNA SKŁADKA?

Przyjęło się, że wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia na życie nie powinna przekraczać 10% Twoich dochodów. Oczywiście w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji ta kwota może być inna. Ważne jest, aby składka na ubezpieczenie nie zrujnowała nam budżetu domowego. Należy pamiętać, że ubezpieczenie na życie jest stałym zobowiązaniem finansowym w długim horyzoncie czasowym.

Przed podpisaniem umowy warto upewnić się czy zakres ubezpieczenia będzie można zmienić w czasie trwania umowy np. podwyższyć sumę ubezpieczenia czy wykupić dodatkowe opcje zdrowotne lub wypadkowe.  Warto wybrać elastyczną polisę, która będzie mogła się zmieniać wraz z potrzebami w zależności od sytuacji np. na skutek zawarcia małżeństwa, urodzenia się dziecka, zakupu mieszkania, kredytu, utraty pracy, choroby Twojej lub najbliższych.

#8 CO WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIA?

Wśród czynników wpływających na wysokość składki należy wymienić:

 1. Wysokość sumy ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia.
 2. Wiek ubezpieczonego.
 3. Stan zdrowia ubezpieczonego.
 4. Charakter pracy ubezpieczonego (stopień ryzyka zawodowego).
 5. Ewentualne uprawiane sporty i aktywności.

Największy wpływ na wysokość składki ma to, jak wysokiej kwoty świadczenia oczekujemy od ubezpieczyciela w przypadku naszej śmierci. Znaczenie ma również zakres ochrony w umowie ubezpieczeniowej. Zaraz potem decydujący wpływ na wysokość składki za ubezpieczenie na życie ma wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej. Generalizując najlepiej ubezpieczać się, gdy jesteśmy młodzi i zdrowi, wtedy uzyskamy najkorzystniejszą wysokość składki ubezpieczeniowej.

#9 CZYM JEST INDEKSACJA I CZY WARTO Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Indeksacja ubezpieczenia to występujące raz w roku (zwykle w rocznicę zawarcia polisy) podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz wysokości składki o wskaźnik inflacji, aby uchronić polisę przed jej skutkami. Dzięki temu ubezpieczony zachowuje realną wartość świadczeń, a jego ubezpieczenie z upływem czasu nie traci wartości.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne praktyki w zakresie indeksacji składek. Jedne robią to automatycznie, a inne tylko na wyraźne życzenie klienta. Czy warto skorzystać z indeksacji? W moim przekonaniu - zwłaszcza w przypadku długoterminowych ubezpieczeń na życie, zdecydowanie warto.

#10 A CO PO NASZEJ ŚMIERCI?

Pieniądze z polisy na życie są od razu, bez  podatków i formalności sądowych wypłacane osobie uposażonej, czyli wskazanej w polisie przez ubezpieczającego. Te pieniądze nie wchodzą do masy spadkowej, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma konieczności oczekiwania na czas postępowania spadkowego.

Na koniec chcę jeszcze podkreślić, że ubezpieczenie na życie jest w świetle polskiego prawa dobrowolne. Możemy je wykupić, ale nie musimy. Zależy to od naszej decyzji  i podjęcia stałego zobowiązania w postaci płaconej składki ubezpieczeniowej. Statystycznie tylko co czwarty Polak ma wykupioną  indywidualną polisę na życie,
która nadal jeszcze bywa uważana za „towar luksusowy”. Czy jednak stać nas na nieposiadanie polisy na życie? Na to pytanie warto sobie odpowiedzieć zanim życie samo zweryfikuje i pokaże nam, czy przyjęte przez nas stanowisko było słuszne.

Agnieszka Stachowiak - doradca ubezpieczeniowy, uczestniczka spotkań Klubu Kobiety i Pieniądze w Poznaniu. Podchodzi do swojej pracy z poczuciem misji i przekonaniem, że ubezpieczenia to bardzo ważny i potrzebny aspekt finansowy naszego życia. Niestety przez wielu Polaków jeszcze niedoceniany. Spotkania w Klubie Kobiety i Pieniądze traktuje jako miejsce własnej edukacji, ale także możliwość podzielenia się z innymi kobietami wiedzą i doświadczeniem ze swojej dziedziny. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch chłopców w wieku szkolnym.

Autorka artykułu

Otwórz Planner Ubezpieczeniowy

Dowiedz się, jak zbudować dobry plan ochronny dla siebie i swojej rodziny!

Może coś dla Ciebie?


Jak sfinansować leczenie za granicą?

Bieżąca pandemia pokazuje nam, jak kruche jest zdrowie i niewydolna służba zdrowia.

Więcej

5 pułapek, które warto omijać wybierając ubezpieczenie

W jakie wpadamy pułapki w ubezpieczeniach? Kto je zastawia i na co

Więcej

Medycyna bez granic

Wszyscy dobrze wiemy, że poważna choroba nasza lub bliskiej nam osoby to

Więcej

Nowość! Planner ubezpieczeniowy online

Oddajemy w Wasze ręce innowacyjne narzędzie online do samodzielnego planowania ochrony ubezpieczeniowej

Więcej

Ubezpieczenie a zdrowie. 10 najważniejszych kwestii

Ubezpieczenie zdrowia to temat, który wciąż odkładamy na później. Lekceważymy fakt, że

Więcej

Jak przygotować się finansowo na najgorsze?

Obejrzyj bezpłatne szkolenie online, a dowiesz się, jak zabezpieczyć się finansowo na

Więcej

Tags


 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Zapisz się na newsletter!

  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!