REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU POD NAZWĄ “ŚWIĄTECZNE ROZDANIE”

§1  Postanowienia Ogólne

1.     Organizatorem Konkursu jest Sky Is The Limit Ltd – spółka utworzoną i działającą zgodnie z prawem brytyjskim, zarejestrowaną w Registrar of Companies for England and Wales, pod numerem 11144761, z adresem 4th Floor, 18 St. Cross Street, London EC1N 8UN, United Kingdom, będącą małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o Przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. reprezentowaną przez: Dominikę Marię Nawrocką – Dyrektora (Director) dalej zwany „Organizatorem”.

2.     Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3.     Konkurs rozpoczyna się dnia 15 grudnia 2023 r. godz. 18:00 a kończy się dnia 17 grudnia 2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.     W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)     zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,

b)     ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c)     posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)     posiada publiczne konto (profil) w serwisie Facebook

e)     wykona Zadanie Konkursowe.

3.     Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4.     Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5.     Wykonanie Zadania Konkursowego polega na umieszczeniu pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Facebook pod adresem URL: https://pl-pl.facebook.com/kobietaipieniadze/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie:  „Czym jest dla Ciebie niezależność finansowa”?.

6.     W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7.     Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

8.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a)     zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b)     podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c)     podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d)     ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e)     naruszają regulaminu serwisu Facebook

f)      działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;

g)     użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.     Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2.     Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

3.     Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)     w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzcy

1.     Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie jednego Uczestnika, któremu zostanie przyznana Nagroda (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2.     Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona subiektywnej oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę.

3.     Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda Książka pt. „Krok po kroku. O wolności finansowej i dostatnim, spełnionym życiu” autorstwa JL Collinsa.

4.     Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5.     Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 18 grudnia 2023 r. do godziny 23:59.

6.     Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji o Zwycięzcy wskazując nazwę profilu (kont) w profilu Organizatora w serwisie Facebook https://pl-pl.facebook.com/kobietaipieniadze/ najpóźniej dnia 18 grudnia 2023 r. do godziny 23:59.

7.     Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana dodatkowo Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

8.     Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres info@kobietaipieniadze.pl  informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

9.     W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11.  Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12.  Fundatorem Nagród jest Organizator.

13.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14.  Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15.  W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

16.  Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora.

17.  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§5. Dane Osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny[a3]  4th Floor, 18 St. Cross Street, London EC1N 8UN, United Kingdom oraz na adres e-mail info@kobietaipieniadze.pl.

2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcę, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4.     Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL https://kobietaipieniadze.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6. Reklamacje

1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Świąteczne Rozdanie na adres  e-mail info@kobietaipieniadze.pl lub adres korespondencyjny Organizatora 4th Floor, 18 St. Cross Street, London EC1N 8UN, United Kingdom związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2.     Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3.     Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4.     Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

2.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4.     Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://kobietaipieniadze.pl/

5.     Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6.     Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7.     Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.

8.     Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 

9.     Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

>
Success message!
Warning message!
Error message!