REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU KOBIETA I PIENIĄDZE

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Definicje:
 • Administrator lub „KiP”– SKY IS THE LIMIT LTD, 4th Floor, 18 St. Cross Street, EC1N 8UN London, Company No: 11144761, email: info@kobietaipieniadze.pl
 • Sklep– prowadzona przez KiP platforma teleinformatyczna kobietaipieniadze.pl, umożliwiająca Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe zapoznawanie się z Produktami i Usługami Sprzedającego oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.
 • Produkt– rzecz ruchoma, w tym książki, audiobooki, ebooki, videokursy utrwalone na nośniku materialnym, usługa udziału w szkoleniach, warsztatach oferowane przez KiP za pośrednictwem Sklepu.
 • Plik– niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez KiP za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.
 • Usługa – realizowanie przez KiP szkolenia stacjonarne i online, warsztaty, konsultacje, programy edukacyjne.
 • Użytkownik– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;
 • Konsument– Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika dostęp do panelu indywidualnych zamówień, zamówionych i/lub udostępnionych Plików, zamówionych Produktów/Usług, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez KiP (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika).
 • Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a KiP na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest zakup Produktów/Usług, w tym świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 nr 344 z późn. zm.)
 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Sklepu.
 2. Regulamin z chwilą jego akceptacji jest wiążący bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 3. Przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik decyduje się przystąpić do współpracy z KiP oraz oświadcza, że warunki Regulaminu akceptuje.
 4. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest integralną częścią Umowy pomiędzy KiP a Użytkownikiem, zawieranej z chwilą założenia zamówienia.
 5. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawierania w swoim imieniu ważnych umów.
 6. Z chwilą akceptacji Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Wszelkie objaśnienia związane z warunkami niniejszego Regulaminu Użytkownik uzyska kierując zapytanie na adres e-mail KiP info@kobietaipieniadze.pl

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 pikseli.

2.2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupu Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

 1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI,
 2. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader) lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.
 3. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

2.3. Dla Produktów dystrybuowanych na trwałych nośnikach typu CD/DVD/BD, pendrive, karta flash – urządzenie końcowe dodatkowo wyposażone w czytnik CD/DVD/BD, pendrive, karta flash.

2.4 KiP nie gwarantuje i nie odpowiada jednak za skuteczność tych działań, w tym za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Produktu/ Pliku.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. W ramach prowadzonego Serwisu KiP oferuje świadczenie Usług/ sprzedaż Produktów oraz treści cyfrowych, biletów na wydarzenia i szkolenia Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Kupuję i płacę” oraz zaakceptowaniu płatności przez wybrany system płatniczy.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

3.5. Dla czynnego korzystania z zamówionych Plików konieczna jest rejestracja Użytkownika i zalogowanie w Sklepie. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

3.6. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania następujących danych, niezbędnych do identyfikacji Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania,

3.6.1.Dozwolone jest tworzenie jedynie indywidualnych Kont.

3.6.2.Aktywne Konto Użytkownika uprawnia Użytkownika w szczególności do:

 1. dostępu i przeglądania listy składanych Zamówień,
 2. dostępu do Plików udostępnionych przez KiP w ramach złożonych Zamówień;
 3. zarządzania adresami płatności i dostawy,
 4. zmiany hasła i szczegółów Konta;

3.6. Logowanie do Sklepu polega na wpisaniu adresu e-mail oraz hasła, podawanych podczas rejestracji.

3.7. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania fałszywych danych. Jeżeli podczas korzystania ze Sklepu nastąpiła zmiana danych, o których mowa wyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą strony. KiP nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku.

3.8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia oraz numer zamówienia.

3.9. KiP w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.10. Realizacja zamówienia dla produktów materialnych rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.11. Użytkownik może zamówić produkty oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również publikacji elektronicznych w tym ebook, audiobook, składających się z książki papierowej oraz publikacji elektronicznej. Konsument każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji zamówienia, poprzez stosowną informację.

3.12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto do zapłaty. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową.

3.13. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

3.14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów/Usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.15. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów/ Usług z oferty bez uprzedzenia.

3.16. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych książek. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „Planowane wydanie: dd-mm-rr” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

3.17. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (PayPal, płatności online) do kilku dni (zwykły przelew).

3.18. KiP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

3.19. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej, Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika. Koszty przesyłki uzależnione są od sposobu dostawy, którą wybrał Użytkownik i odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.20. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

3.21. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że KiP przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.22. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 3.19 wliczony jest w kwotę pobrania.

3.23. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Konsument wybierze inny sposób dostawy, o czym poinformuje KiP. Rozdzielenie jednego zamówienia na kilka dostaw, może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów wysyłki.

3.24. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością KiP, lub KiP posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych (Dz.U.2021.1062 z poźn. zm.) oraz ustawie prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021.324 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.22. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z KiP.

3.23. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym KiP poinformuje.

3.24. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności zarobkowej i lub takiej, która naruszałaby lub mogłaby naruszać interes KiP.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Jeżeli sprzedany Produkt/Usługa rzecz ma wadę, Użytkownik może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że KiP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez KiP usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KiP. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną: info@kobietaipieniadze.pl

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz co najmniej numer zamówienia. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o dalszym postępowaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2-5.3, zgodnie z ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn.zm.), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres mailowy: info@kobietaipieniadze.pl lub pocztą na adres KiP.

5.2. Formularz [wzór] oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej przez Użytkownika z KiP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

5.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5.3. W przypadku zamówienia Pliku Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku lub użycia przycisku Czytaj. Jeżeli Konsument wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie Plików po ich zakupie na urządzenia mobilne lub Dropbox, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.

5.4. Użytkownik zawierający umowę o świadczenie Usługi kursu/szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem kursu/szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi kursu/szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy wiąże się z obowiązkiem proporcjonalnej zapłaty za zakres świadczonej dotychczas usługi.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. KiP nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. KiP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.9. W przypadku biletowanych szkoleń stacjonarnych, spotkań klubowych, warsztatów KiP zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia najpóźniej w terminie 3 dni przed zaplanowanym dniem rozpoczęcia Szkolenia lub zmiany terminu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej (wiadomości e-mail). Odwołanie szkolenia jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez KiP (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za Szkolenie. Jeżeli szkolenie zostało odwołane z powodu siły wyższej (powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie itp.) wówczas KiP zaproponuje alternatywny termin szkolenia lub formę alternatywną w wersji online. Jeśli Uczestnik nie będzie chciał skorzystać ze szkolenia w innym zaproponowanym terminie, wówczas nie otrzyma zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie. W przypadku zmiany formuły ze stacjonarnej na online z powodu siły wyższej, ale z zachowanym terminem, wówczas uznaje się, że szkolenie, spotkanie klubowe czy warsztaty odbywają się w umówiony sposób z zachowaniem pełnego programu, a Uczestnik wyraża na to zgodę.

5.10. Możliwa jest rezygnacja ze szkolenia stacjonarnego przez Uczestnika, który nie jest Konsumentem i odstąpienie od Umowy w terminie 14 dni od daty zakupu, o którym mówi pkt 5.4 niniejszego paragrafu. Po tym terminie prawo do odstąpienia bez podania przyczyny wygasa. W celu wykonania umownego uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Uczestnik składa organizatorowi (Administrator) oświadczenie drogą mailową na adres info@kobietaipieniadze.pl o odstąpieniu od Umowy.

5.11. KiP nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Użytkownika dostępu do udziału w szkoleniu, spotkaniu klubowym, warsztacie. Nie stanowi to nienależytego wykonania umowy przez KiP. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu, spotkaniu klubowy, warsztacie nie uprawnia Uczestnika do domagania się zwrotu uiszczonej ceny i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu, o którym mowa powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Uczestnika do momentu rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku organizator nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

5.12.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestników związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez organizatora lub wskutek działania siły wyższej.

5.13. Uczestnik składając Zamówienie na Produkt w postaci usługi szkoleniowej wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach i/lub nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych, w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. info@kobietaipieniadze.pl

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz otrzymywania bieżących informacji na temat działań organizacji Kobieta i Pieniądze w postaci newslettera za pośrednictwem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z art 172 ust.1-3 ustawy z 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021, poz. 576 z późn.zm.). Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów oraz partnerom programu afiliacyjnego „Klub Kobiety i Pieniądze”.

6.3. Administratorem danych osobowych jest KiP. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy z Użytkownikiem polegającym, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkownika.

6.4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz.1781 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6.4. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez KiP oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera poprzez podane swoich danych we wskazanym formularzu. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

6.5.Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Umowy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 lata po wykonaniu Umowy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec KiP. Po tym czasie są one usuwane.

6.6. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych książek. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

6.6. Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako „cookies” – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze Użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Sklep ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmian w zakresie świadczonych usług. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2021 roku

>
Success message!
Warning message!
Error message!