Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fat ROI, zwane dalej „Warunkami”, określają warunki udziału w szkoleniach oraz prawa i obowiązki uczestników.
 2. Ilekroć w Warunkach jest mowa o:
  1. Fat ROI lub Organizatorze szkolenia z siedzibą: ul. Zapustna 42/15, 02-483 Warszawa, NIP: 522-300-69-24, REGON: 146725603
  2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która sama dokonała zgłoszenia lub została zgłoszona na szkolenie przez Podmiot Zgłaszający.
  3. Podmiot Zgłaszający – każdy podmiot bez względu na formę organizacyjnoprawną, który dokonał zgłoszenia jako Uczestnika szkolenia innej osoby (pracodawca, wspólnik)
  4. Szkolenie – należy przez to rozumieć wszelkie szkolenia i konsultacje organizowane przez Fat ROI, w których udział dla Uczestników jest odpłatny.
  5. Adresie mailowym Fat ROI – należy przez to rozumieć adres mailowy: very@fatroi.com
  6. Adresie pocztowym Fat ROI – należy przez to rozumieć adres: ul. Zapustna 42/15, 02-483 Warszawa
  7. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.kobietaipieniadze.pl
 3. Cena obejmuje: udział w szkoleniu online.
 4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i równoczesne opłacenie przelewem na wskazany przy zgłoszeniu numer konta w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia udziału w szkoleniu i nie później niż na 7 dni przed datą szkolenia. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z Fat ROI oraz opłacenie pełnej kwoty.
 5. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu Uczestnik i Podmiot Zgłaszający potwierdzają, że zapoznali się, akceptują i zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków. Wysłanie zgłoszenia jest także równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem szkolenia a Uczestnikiem kursu lub Podmiotem Zgłaszającym.
 6. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu Uczestnik i Podmiot Zgłaszający tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Fat ROI w celach związanych z działalnością edukacyjną oraz w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że Fat ROI Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, że przysługuje im prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne.
 7. Fat ROI najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 8. Ilość Uczestników szkoleń jest ograniczona. O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Fat ROI zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 9. Fat ROI zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w programie szkolenia.
 10. Fat ROI zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku Uczestnik poinformowany zostanie o przyczynach i ewentualnym nowym terminie szkolenia droga mailową na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.
 11. W przypadkach określonych w punkcie 8 i 10, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w kursie zostaną zwrócone w całości nie później niż w ciągu 14 dni od daty planowanego szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 12. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu. Przesłane zgłoszenie drogą elektroniczną jest podstawą do wystawienia przez Organizatora szkolenia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 13. Rezygnacja z udziału w kursie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Fat ROI na 7 dni przed terminem szkolenia. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Fat ROI. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 14. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na 7 dni przed lub po jego rozpoczęciu, Fat ROI. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 15. Od momentu zgłoszenia udziału w szkoleniu, wszelka korespondencja pomiędzy Fat ROI a Uczestnikiem lub Podmiotem Zgłaszającym będzie przesyłana emailem, zgodnie z danymi w zgłoszeniu. Zmiana danych teleadresowych nie stanowi zamiany umowy i wymaga powiadomienia drugiej strony emailem lub pocztą. W razie niepowiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję uznaje się doręczoną zgodnie z dotychczasowymi danymi.
 16. Fat ROI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym czasie. Zmiana niniejszych Warunków wiąże Fat ROI od chwili jej ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana niniejszych Warunków nie dotyczy Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia udziału w szkoleniach przed ich ogłoszeniem na stronie internetowej Fat ROI.
 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza Fat ROI w stosunku do Uczestnika i Podmiotu Zgłaszającego, jaka może powstać w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ogranicza się do wysokości opłaty za udział w szkoleniu.
>
Success message!
Warning message!
Error message!