15 kwietnia, 2021

Windykacja należności

udostępnij

Zaciągnięty w banku kredyt to zobowiązanie, które obliguje kredytobiorcę do systematycznego spłacania rat. Co dzieje się w sytuacji, gdy zalegamy z terminowym spłacaniem należności? Dowiedź się na czym polega windykacja i jakie są podejmowane kroki w celu odzyskania długu przez wierzyciela?

More...

Windykacja to ogół czynności podejmowanych w celu odzyskania należnych rat kredytowych. Wyróżnia się dwa rodzaje windykacji ze względu na sposób postępowania wierzyciela z dłużnikiem:

  • Windykacja miękka - obejmuje łagodne formy odzyskiwania długów m.in. kontakt telefoniczny, wysyłanie wiadomości SMS oraz mail lub pisma z wezwaniem do zapłaty.
  • Windykacja twarda - zaczyna się w momencie, gdy windykacja miękka nie przyniosła rezultatów i dług nie został odzyskany. Windykacja twarda obejmuje m.in. wpisanie dłużnika do rejestrów dłużników, postępowanie sądowe czy komornicze.

Etapy windykacji należności bankowych


1. Prewindykacja

Na tym etapie bank monitoruje terminowość spłacania rat kredytu. To działanie pozwala na szybką weryfikację opóźnień w płatnościach oraz natychmiastowy kontakt z klientem, który zalega z opłatami. Monitoring opiera się na łagodnych formach kontaktu tj. telefon, wiadomość, wezwaniach do zapłaty.

2. Windykacja terenowa

W sytuacji, gdy podstawowe formy prewindykacji zawiodą, to bardzo prawdopodobne jest, że bank wyśle do dłużnika swojego przedstawiciela. Bezpośredni kontakt z reprezentantem banku zwykle skłania dłużnika do szybszego uregulowania należności.

3. Windykacja polubowna

Zanim dojdzie do ewentualnego postępowania sądowego, bank podejmuje próby polubownego załatwiania sprawy. Obejmuje ono wysyłanie wezwań do zapłaty, a także restrukturyzację kredytu, która pozwala na stworzeniu nowego harmonogramu spłaty długu dopasowanego do sytuacji Klienta.

4. Wypowiedzenie umowy

Brak terminowej spłaty kredytu  jest wystarczającym powodem, aby bank zakończył współpracę z kredytobiorcą.  Bank wysyła do kredytobiorcy pismo, w którym wzywa do zapłaty zaległych rat kapitałowo-odsetkowych i informuje, że jeśli do tego nie dojdzie, pismo należy traktować jako wypowiedzenie umowy kredytowej. W chwili, gdy dłużnik podejmie próbę negocjacji i spłaty chociaż części zadłużenia, to umowa kredytowa nie zostanie zerwana.

5. Cesja długu

Jeśli w okresie 30 dni od chwili powiadomienia przez bank o wypowiedzeniu umowy dłużnik nie podejmie żadnych działań, to instytucja finansowa, w której został zaciągnięty kredyt może sprzedać dług firmie windykacyjnej. Tym samym nowy wierzyciel może rozpocząć egzekwowanie zaległości na własny rachunek. Dłużnik zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie dokonania przez bank cesji na rzecz innej firmy. Firma windykacyjna, która przejęła sprawę egzekucji należności rozpoczyna polubowne negocjacje z dłużnikiem.

6. Postępowanie sądowe

Gdy polubowne formy odzyskania długu nie przynoszą skutku lub Kredytobiorca nie chce utrzymywać z bankiem, czy firmą windykacyjną kontaktu, to kolejnym krokiem jest złożenie pozwu sądowego. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty uzupełnionego o klauzulę wykonalności. Uzyskany tytuł wykonawczy jest podstawą do rozpoczęcia procesu egzekucji komorniczej.

7. Postępowanie egzekucyjne

W chwili uzyskania sądowego nakazu zapłaty wierzyciel rozpoczyna postępowanie egzekucyjne. Komornik otrzymuje wniosek o rozpoczęcie egzekucji, czyli czynności zmierzających do wyegzekwowania od dłużnika środków na spłatę wierzytelności.

8. Postępowanie karne

W przypadku podejrzeń i zebrania materiału dowodowego potwierdzającego, że dłużnik popełnił przestępstwo względem wierzyciela np. oszustwo, przewłaszczenie mienia wszczęte zostaje postępowanie karne przeciwko dłużnikowi.

Na czym polega przedawnienie długu?


Przedawnienie długu następuje już po 6 latach od podpisania umowy. Po tym czasie wierzyciel nie ma prawnej możliwości dochodzenia spłaty zadłużenia. Wówczas dług staje się tzw. zobowiązaniem niezupełnym. Dla dłużnika oznacza to, że nie musi spłacać zadłużenia, które uległo przedawnieniu. Osoby, które mają długi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub płatności cyklicznych, to ich dług ulega przedawnieniu już po 3 latach. W sytuacji, kiedy dłużnik nie wiedział o przedawnieniu i ureguluje opłaty, to nie może on w późniejszym czasie domagać się zwrotu wpłaconych środków. 

Kredyt często bierzemy na wiele lat. W tym czasie nasza sytuacja finansowa może ulec pogorszeniu i pojawią się problemy z terminowym uregulowaniem zobowiązań. Jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, to najlepszym rozwiązaniem jest polubowne załatwienie sprawy. Bank odzyska pieniądze bez żmudnego i kosztownego procesu sądowego. Dłużnik nie straci wiarygodności poprzez wpis do rejestru dłużników i zaoszczędzi sobie stres związany z przykrym postępowaniem komorniczym, który szybko odzyska należność.


Wioletta Michalak - Ambasadorka Klubu Kobieta i Pieniądze w Elblągu. Od 25 lat pracuje w banku, gdzie przeszła przez wszystkie szczeble zawodowe - od kasjerki poprzez doradcę klienta, dyrektora oddziału do przedsiębiorcy. W październiku 2019 r. została Ambasadorką Klubu Kobieta i Pieniądze w Elblągu, aby w kobiecym gronie rozmawiać, dzielić się doświadczeniami i edukować w zakresie finansów osobistych. 

Autorka artykułu


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!