23 listopada, 2021

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

udostępnij

Ponad 2 miliony Polaków ma kłopot z regularnym spłacaniem swoich zobowiązań. Statystyki są nieubłagane. Dlatego bank coraz częściej wymaga od nas dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Poznaj możliwości.

More...

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu stanowi gwarancję dla banku, że w przypadku problemów finansowych klienta odzyska on całość udzielonego finansowania wraz z odsetkami i prowizjami. W ten sposób kredytodawca czuje się bezpiecznie, a kredytobiorca może uzyskać kredyt na korzystniejszych warunkach.

Jak można zabezpieczyć kredyt? Wyróżnia się dwie formy zabezpieczenia kredytu.

W tym przypadku kredytobiorca odpowiada całym swoim majątkiem za spłatę zobowiązania. Osobistym zabezpieczeniem kredytu na wypadek zaprzestania spłaty rat kredytu może być:

 • Przystąpienie do długu – osoba trzecia przystępuje do umowy kredytowej i staje się dłużnikiem na tych samych warunkach, co główny kredytobiorca.
 • Pełnomocnictwo – kredytobiorca udziela bankowi prawo do dysponowania rachunkiem bankowym.
 • Poręczenie według prawa cywilnego – umowa, która zobowiązuje poręczyciela do spłaty długu.
 • Cesja wierzytelności – umowa, na podstawie której prawa do wierzytelności przechodzą na rzecz banku. Mogą to być np. faktury za usługi lub towar.
 • Weksel in blanco – osoba trzecia wystawiająca weksel zobowiązuje się do spłaty zaciągniętego zobowiązania.
 • Poręczenie wekslowe – osoba trzecia wystawiająca poręczenie wekslowe zobowiązuje się na równi z kredytobiorcą do spłaty części lub całości zobowiązania.

Bank zgodzi się na taką formę zabezpieczenia, jeśli uzna, że w ten sposób odzyska pełną należność.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu

W tym przypadku kredytobiorca odpowiada częścią swojego majątku za spłatę zobowiązania. Rzeczowym zabezpieczeniem kredytu może być:

 • Zastaw ogólny / rejestrowy – zastaw łatwo zbywalnych rzeczy ruchomych. W razie niewywiązania się ze spłaty zobowiązania bank może spieniężyć zastawione przedmioty. W przypadku zastawu rejestrowego kredytobiorca wciąż może korzystać z zastawionej ruchomości np. urządzenia, pojazdu.
 • Ubezpieczenie kredytu –  bank może dochodzić swoich praw majątkowych u ubezpieczyciela. Zakup ubezpieczenia kredytu powinien być dobrowolny. Jednak instytucje finansowe czasem tak formułują swoje oferty, że bez zgody na takie zabezpieczenie niemożliwe jest otrzymanie kredytu.
 • Hipoteka – zabezpieczeniem jest nieruchomość. Wówczas niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – umowa, na podstawie której prawo własności do jakiejś rzeczy (należącej do kredytobiorcy) przechodzi na rzecz banku. Takim zabezpieczeniem może być np. samochód.
 • Kaucja na zabezpieczenie kredytu – wpłacenie do banku pieniędzy lub przekazanie papierów wartościowych. W przypadku, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłaty zobowiązania wpłacone środki lub aktywa stają się własnością banku.

Specyficznie rozumianym zabezpieczeniem kredytu jest nasza zdolność kredytowa i historia spłaty zobowiązań.

Bank wie, czy klient w terminie reguluje swoje zobowiązania lub czy kiedykolwiek miał problemy z zapłaceniem raty kredytu.

W przypadku kredytów gotówkowych nie stosuje się zbyt często zabezpieczeń. Wśród klientów indywidualnych najczęstszym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie lub weksel.

Natomiast w przypadku kredytu hipotecznego obowiązkowe jest zabezpieczenie kredytu. Najczęściej jest to nieruchomość, na zakup której otrzymujemy kredyt. W sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie spłacić „hipoteki”, bank sprzeda zabezpieczoną nieruchomość, aby odzyskać pieniądze.

Podsumowując, zabezpieczenie kredytu ma zagwarantować instytucji finansowej, że otrzyma zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami. Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia jest ubezpieczenie kredytu i weksel. Zabezpieczenie kredytu jest dobrowolne. Jednak bank może odmówić udzielenia kredytu bez zabezpieczenia np. ze względu na historię kredytową. W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczenie kredytu jest obowiązkowy i jest to najczęściej nieruchomość, na zakup której otrzymujemy kredyt. 

Autorka artykułu: Wioletta MichalakTags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!