20 sierpnia, 2022

Bierz, gdy dają! Kobiety rozmawiają o pieniądzach

udostępnij

Małgorzata Smołkowska to członkini zarządu PFR Portal PPK. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w branży finansowej i ubezpieczeniowej. W rozmowie z Dominiką przybliża nam temat PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz PPE (Pracownicze Plany Emerytalne). W czym mogą nam pomóc? Jakie są różnice i zasady korzystania? Co wybrać? Posłuchaj rozmowy.

More...

DN: Czym jest PPK?

MS: Pracownicze Plany Kapitałowe PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Powstał po to, aby przy jednoczesnym udziale pracodawcy i państwa wspomóc pracownika w oszczędzaniu.

PPK to rozwiązanie na niską przewidywaną emeryturę:

Jakie są zasady korzystania z PPK?

Do PPK mogą przystąpić pracownicy, którzy legitymują się 90-dniowym stażem pracy u danego pracodawcy, z wyłączeniem pracowników, którzy ukończyli 70 lat. Pracownik od 18 do 55. r.ż. przystępuje do programu automatycznie, między 55. a 70. r.ż. na własny wniosek.

Podstawowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia (max. 4%). Podstawowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia (w szczególnych sytuacjach obniżenie do 0,5%, max. 4%). Wpłata powitalna państwa wynosi 250 zł, a dopłata roczna 240 zł.

Środki w PPK są prywatne i podlegają dziedziczeniu. Otrzymuje je osoba wskazana lub wchodzą w skład masy spadkowej.

Oszczędnościami zarządza wyspecjalizowana instytucja finansowa, podlegająca nadzorowi KNF.  Środki są inwestowane w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty.

PPK to program oszczędzania długoterminowego. Najkorzystniej jest gromadzić środki do 60. roku życia (dla kobiet i mężczyzn). Można wówczas wypłacić pieniądze w całości lub w ratach.

Czego obawiamy się? Jakie są zagrożenia?

Najczęściej wymienianą przyczyną, dlaczego ktoś rezygnuje z PPK jest brak zaufania do tego typu programów. Porównywanie Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK i Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE jest zupełnie nietrafione. Pieniądze w OFE nigdy nie były naszymi prywatnymi środkami w takim znaczeniu, że w dowolnym momencie możemy je wypłacić.

W PPK pieniądze można wypłacić w każdej chwili. Otrzymuje się wówczas wpłaty własne, 70% wpłat pracodawcy oraz zyski kapitałowe (30% wpłat pracodawcy przekazywane jest do ZUS). Środki bez potrąceń można wypłacić w przypadku choroby (do 25%) lub na wkład własny przy kredycie hipotecznym (do 100%, do 45. r.ż., z obowiązkiem zwrotu).

W czym nam, kobietom może pomóc PPK? Jakie są korzyści?

Polki według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego zarabiają przeciętnie o 19,9 proc. mniej od mężczyzn. Częściej wybierają zawody niskopłatne, 83% pracowników ochrony zdrowia i 79% pracowników edukacji to kobiety. Tylko w 28% firm zajmują najwyższe stanowiska menedżerskie.

Kobiety, próbując pogodzić karierę zawodową z wychowaniem dzieci, częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin. To przede wszystkim kobiety przechodzą na urlopy wychowawcze oraz bezpłatne urlopy z tytułu opieki nad dzieckiem. Widać to wyraźnie w pandemii – kobiety dwa razy częściej przebywały na zasiłku opiekuńczym, brały urlopy lub wybierały pracę zdalną.

Kobiety zyskują uprawnienia emerytalne 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Rzadziej przedłużają karierę, opiekując się rodzicami lub wnukami.  Aktualnie przeciętna emerytura stanowi około 53% przeciętnego wynagrodzenia. W 2040 roku prognozuje się emeryturę na poziomie 36,5% przeciętnego wynagrodzenia. Kobiety już teraz powinny myśleć o swoim bezpieczeństwie finansowym.

Prognozowana długość życia kobiet w Polsce to ponad 81 lat. Oznacza to 21 lat życia po uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Oszczędności zabezpieczają przed zdarzeniami losowymi, ale również w przyszłości dają samowystarczalność, spokój i brak obciążeń dla dzieci lub najbliższych.

Posłuchaj całej rozmowy:

Rozmawiała Dominika Nawrocka, a opracowanie przygotowała Monika Lipowicz.


Zobacz także:


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!